0001

Số phát hành:129

Ngày phát hành: December 7, 2016

0001

Số phát hành:128

Ngày phát hành: November 5, 2016

0001

Số phát hành:127

Ngày phát hành: October 5, 2016

0001

Số phát hành:126

Ngày phát hành: September 5, 2016

0001

Số phát hành:125

Ngày phát hành: August 5, 2016

0001

Số phát hành:124

Ngày phát hành: July 5, 2016

1

Số phát hành:123

Ngày phát hành: June 5, 2016

1

Số phát hành:122

Ngày phát hành: May 2, 2016

1

Số phát hành:121

Ngày phát hành: April 11, 2016

0001

Số phát hành:120

Ngày phát hành: March 1, 2016

0001

Số phát hành:119

Ngày phát hành: February 1, 2016

1

Số phát hành:118

Ngày phát hành: January 1, 2016