Loại hình giải Màu nền
Các nghiệp dư của VGA
Giải nghiệp dư (Club, Course)
Các giải nghiệp dư khác
Các giải Chuyên nghiệp